Το τελικό σχέδιο ποι­α είναι τα α­ε­ρο­δρό­μια που α­πο­κρα­τι­κο­ποι­ούν­ται

Το τε­λι­κό σχέ­διο της σύμ­βα­σης πα­ρα­χώ­ρη­σης των πε­ρι­φε­ρεια­κών α­ε­ρο­δρο­μί­ων ε­νέ­κρι­νε το ΤΑΙ­ΠΕΔ. Η η­με­ρο­μη­νί­α υ­πο­βο­λής δε­σμευ­τι­κών προ­σφο­ρών θα κα­θο­ρι­στεί με­τά την έγ­κρι­ση της σύμ­βα­σης α­πό το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο.
Ποι­α α­ε­ρο­δρό­μια α­πο­κρα­τι­κο­ποι­ούν­ται

Οι πε­ρι­φε­ρεια­κοί α­ε­ρο­λι­μέ­νες α­πο­τε­λούν, ί­σως, έ­να α­πό ε­λά­χι­στα κρα­τι­κά a­s­s­e­ts των ο­ποί­ων η α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση δεν έ­χει «πα­γώ­σει», με την η­με­ρο­μη­νί­α υ­πο­βο­λής δε­σμευ­τι­κών προ­σφο­ρών –το­πο­θε­τούν­ταν αρ­χι­κά την πρώ­τη ε­βδο­μά­δα του Ι­ου­λί­ου- να έ­χει πα­ρα­τα­θεί.
Τα α­ε­ρο­δρό­μια που α­πο­κρα­τι­κο­ποι­ούν­ται δι­αι­ρούν­ται σε δύ­ο ο­μά­δες. 
Στην πρώ­τη α­νή­κουν αυ­τά της Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κέρ­κυ­ρας, Χα­νί­ων, Κε­φα­λο­νιάς, Ζα­κύν­θου, Α­κτί­ου, Κα­βά­λας. Προ­αι­ρε­τι­κά μπο­ρούν να προ­στε­θούν τρί­α α­πό τα α­ε­ρο­δρό­μια Α­λε­ξαν­δρού­πο­λης, Α­ρά­ξου, Κα­λα­μά­τας και Αγ­χιά­λου.
Η δεύ­τε­ρη ο­μά­δα πε­ρι­λαμ­βά­νει τα α­ε­ρο­δρό­μια Ρό­δου, Κω, Σά­μου, Μυ­τι­λή­νης, Μυ­κό­νου, Σαν­το­ρί­νης και Σκιά­θου και προ­αι­ρε­τι­κά μέ­χρι 3 α­πό τα α­ε­ρο­δρό­μια της Λή­μνου, Χί­ου, Καρ­πά­θου και Νέ­ας Αγ­χιά­λου.
Πρό­κει­ται για την «α­φρό­κρε­μα» των πε­ρι­φε­ρεια­κών α­ε­ρο­δρο­μί­ων. Α­πό τη Ρό­δο, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Κω, την Κέρ­κυ­ρα και τα Χα­νιά προ­βλέ­πε­ται ό­τι περ­νούν πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό 13 ε­κατ. ε­πι­βά­τες, α­πορ­ρο­φών­τας το 71% της ε­πι­βα­τι­κής κί­νη­σης. Για τα συγ­κε­κρι­μέ­να α­ε­ρο­δρό­μια προ­βλέ­πε­ται ε­πέν­δυ­ση α­ξί­ας ά­νω των 100 ε­κατ. ευ­ρώ για την α­να­βάθ­μι­ση των υ­πο­δο­μών.
Οι α­ε­ρο­λι­μέ­νες Ζα­κύν­θου, Σαν­το­ρί­νης, Μυ­τι­λή­νης, Μυ­κό­νου, Σά­μου, Κε­φα­λο­νιάς, Α­κτί­ου και Κα­βά­λας εί­ναι α­να­πτυσ­σό­με­νοι με­σαί­ου με­γέ­θους και α­παι­τούν την πραγ­μα­το­ποί­η­ση έρ­γων υ­πο­δο­μής ύ­ψους 95 ε­κατ. ευ­ρώ. 
Βά­σει των δε­δο­μέ­νων του 2013, ο α­ριθ­μός των α­φί­ξε­ων στα συγ­κε­κρι­μέ­να α­ε­ρο­δρό­μια δι­α­μορ­φώ­θη­κε πε­ρί­που στα 4 ε­κα­τομ­μύ­ρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.